Board of Trustees & Members

BHARATIYA KHEL UTTHAN TRUST – NATIONAL BODY

 

OMKAR SINGH
MANAGING TRUSTEE
+91-9716908854
SHRI SADANAND RAI
VICE PRESIDENT - MEDIA
DUSHYANT KUMAR CHAUHAN
VICE PRESIDENT - MARKETING
SHRI A. K. ARYAN
VICE PRESIDENT - OPERATION
SHRI MANEESH KUMAR
HON. GEN SECRETARY
SHRI YAADRAM PRAJAPATI
HON. SECRETARY
ASHOK KUMAR
TRUSTEE
SHRI DEEPAK KUMAR
LEGAL ADVISOR
SHRI PRABHU DAYAL
DIGITAL ADVISOR
SHRI SANJEEV KUMAR
EXECUTIVE MEMBER
SHRI GAURAV SHARMA
EXECUTIVE MEMBER
SHRI HITESH KUMAR
EXECUTIVE MEMBER
KASHISH
TAEKWONDO COACH